• 1
Wayne Shorter =- Speak No Evil [jazz][1964][USA]